SVT rapporterade · Rättegången om domkyrkokuppen

Reena Devgun yrkar på att 22-åringen döms till 6 års fängelse.
Därför är regalierna så värdefulla.  Länsstyrelsens antikvarie Ebba Gillbrand förklarar. 
16.37
Tingsrätten har meddelat att 22-åringen ska vara kvar i häkte i väntan på dom. 
Domen meddelas om en vecka.
Därmed avslutar vi denna direkrapportering. Tack till alla som har följt oss.
15.30
Domkyrkoförsamligen kräver ersättning på knappt 500 000 för olika omkostnader. Detta är avskiljt från det enskilda skadeståndsanspråket som ska behandlas i en separat process senare.
15.21
Johan Eriksson menar att det inte föreligger någon flyktfara eftersom hans klient angett sig själv.
15.20
Nu säger Johan Eriksson att straffvärdet kanske borde ligga på mellan två och tre år. Han yrkar också på att hans klient ska försättas på fri fot i väntan på dom.
15.19
- Jag tänker att detta ska sätta ner straffvärdet med åtminstone en tredjedel, säger Johan Eriksson.
15.19
Johan Eriksson hänvisar till en tidigare dom som argumenterar för att det ska få inverkan på strafflängden om tjuvarna medverkar till att stöldgodset återbördas.
15.17
Johan Eriksson trycker bland annat på att stölden inte har inneburit någon som helst vinning för hans klient. Snarare riskerar han skada i form av den skadeståndsprocess som väntar.
15.11
Johan Eriksson säger att han inte tycker att det är tingsrättens uppgift att bedöma olika föremåls kulturhistoriska värde. 
- Min bestämda uppfattningen är att gärningen absolut inte har ett så högt straffvärde som åklagaren anser, säger han. 
- Kanske kan det röra sig om fyra år men jag tycker att det är svårt, tillägger han. 
15.08
Angående påföljden refererar Johan Eriksson återigen till konstkuppen mot nationalmuseum där en av gärningsmännen endast dömdes till ett års fängelse och ingen fick maxstraff. Det anser han att tingsrätten ska ha med sig när den funderar på straffvärdet i domkyrkokuppen.
15.06
Johan Eriksson menar också att det är svårt att bortse från att föremålen har återlämnats och snart kommer att vara tillbaka i kyrkan. Därför menar han inte att det går att tala om "synnerligen kännbar skada", som åklagarna gör.
15.03
Johan Eriksson anser att värderingen som Silfverstolpe har gjort mest består av gissningar. 
- Om jag får uttrycka mig lite slarvigt handlar det här om att slicka på fingret och hålla upp det i luften, säger Johan Eriksson. 
15.02
- Hon säger själv att det inte är säkert att man skulle få samma svar om man frågade någon annan och det beror ju på att det inte finns något katalogvärde eller något att jämföra med, säger Johan Eriksson.
15.01
Johan Eriksson ställer sig frågande till den ekonomiska värderingen av regalierna.
- Silfverstolpe verkar vara en utomordentligt skicklig person men jag vet inte om det ingår i hennes uppgifter att värdera regalier, säger Johan Eriksson. 
14.59
Johan Eriksson refererar också till konstkuppen mot nationalmuseum där tjuvarna sågade upp taket och tog sig ner i museet med hjälp av en repstege.
Han refererar till att tingsrätten i värderingen av påföljden den gången kom fram till att konstkuppen inte varit särskilt välplanerad eftersom det inte heller den gången funnits till exempel larm och att det räckt att använda enkla handverktyg för att utföra kuppen. 
Detta anser Johan Eriksson att tingsrätten ska väga in när de bestämmer påföljd även för hans klient. 
 
 
14.55
Advokat Johan Eriksson säger att det är styrkt att hans klient erkänner att han tillsammans med annan person tagit sig in kyrkan när den var öppen, tillgripit de aktuella föremåplen och tänkt ta med sig ytterligare något föremål innan han lämnat kyrkan. 
 
Däremot vänder sig advokaten emot att åklagaren menat att hans klient inte är trovärdig och velat förminska sig själv genom att kalla sig "en småtjuv". 
- När det gäller planeringen som förevarit så är egentligen det enda åklagaren kan tillföra att man haft två cyklar och en båt som man har flytt med och uppenbarligen haft kunskaper om att man kunde ta sig in i rummet och slå sönder montern. I övrigt har vi inga kunslaper om hur välplanerad gärningen var mer än uppgifter som NN lämnar, säger Johan Eriksson. 
 
14.48
Församlingens advokat säger nu att han anser att det inte råder några tvivel om att det är församlingen som äger regalierna. Han hänvisar till länsantikvarie Ebba Gillbrands vittnesmål tidigare.
14.46
Nu är det domprost Christofer Lundgren som vänder sig till 22-åringen. 
- Du är en ung person och jag hoppas du har möjlighet att välja en väg i livet som gör att du inte behöver sitta i den där stolen igen. 
Lundgren säger också att han kommer förmedla 22-åringens ursäkt vidare till de berörda församlingsanställda. 
- Jag tycker det var bra gjort av dig att komma med den ursäkten, säger Christofer Lundgren. 
- Tack så mycket, svarar 22-åringen. 
14.44
Reena Devgun anser att det fortfarande föreligger en överhängande flyktfara och yrkar att mannen ska vara fortsatt häktad i väntan på dom.  
- Jag menar att han definitivt har en förmåga att försvinna. Blir han dömd har han också en stor skadeståndsprocess att vänta, säger hon.
14.42
22-åringen har också varit häktad med restriktioner sedan i september.
- Men NN har inte nekats ett enda brev eller telefonsamtal, säger Reena Devgun
14.41
När det gäller straffvärdet anser Reena Devgun att var och en av omständigheterna är så graverande att de ligger högt i strasffskalan. Förmildrande skulle kunna vara att han faktiskt angav sig själv, anser hon.
14.40
- Som framgått tidigare måste han ha varit införstådd med brottsplanen. han har t ex googlat, säger Reena Devgun.
14.39
- Det handlar inte om vilken kung som helst utan om Gustav Vasas son, säger hon.
14.38
Reena Devgun argumenterar att gärningen har inneburit synnerligen kännbar skada på grund av föremålens kulturhistoriskt höga värde. Hon jämför än en gång med konstkuppen mot Nationalmuseum.
14.36
Reena Devgun tycker att kuppen kan jämföras med konstkuppen mot Nationalmuseum år 2000 då tavlor av Rembrandt stals.
14.34
Reena Devgun menar att sätter som kuppen begåtts på visar att gärningsmännen varit hänsynslösa med föremålen.
14.33
- En kyrka går inte att jämföra med ett museum och det menar jag att gärningsmännen måste ha förstått. Det finns till exempel inte övervakningskameror i en kyrka, säger Reena Devgun.
14.32
Reena Devgun menar att det ställt utom tvivel att kuppen varit noga planerad. Hon anser också att stölden är att anses ha varit av "särskilt hänsynlös art" eftersom det begåtts i en kyrka.
14.31
Reena Devgun invänder mot att 22-åringen tidigare bekskrivit sig som en "småtjuv". 
- Småtjuvar begår enkla stölder. De använder inte sofistikerade metoder som att lämna mobiltelefonen hemma och inte använda sitt kontokort. Småtjuvar brukar inte vara så genomtänkta och beräknande, säger hon.
 
14.28
- Jag menar på att utan hans insats hade de här föremålen aldrig frånhänts kyrkan, säger hon.
14.27
- Det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att han varit en av de personer som genomfört det här tillgreppet, säger Reena Devgun.
14.26
Reena Devgun argumenterar för att 22-åringen haft intentionen att stjäla alla regalier, men inte lyckats för att några av föremålen varit svåra att nå.
14.25
Reena Devgun anser att 22-åringen agerat på ett sätt som inte gör honom trovärdig. 
- Det är en knapphändig berättelse han lämnat. Ibland minns han, ibland minns  han inte. Han ändrar sig sig också flera gånger, säger hon.
 
14.22
Att ta upp föremålen ur graven och föra upp dem i inventarieförteckningen har varit handlingar som varit sanktionerade av staten, anser Reena Devgun.
14.20
Åklagare Reena Devgun säger att hon anser det utrett att det är församlingen som äger föremålen. 
- Om det finns en alternativ ägare sedan 1800-talet kan man ju fråga sig om de fortfarande har äganderätt eftersom de inte gjort anspråk på föremålen, säger hon
14.18
22-åringen förs in med handfängsell, ikäll vit skjorta och häktets gröna fleecejacka över.
14.18
Nu återupptas förhandlingen med slutpläderingar
14.17
Domkyrkoförsamlingen har krävt ett skadestånd på 65 miljoner kronor om inte föremålen skulle ha återlämnats. Nu har de lämnats tillbaka, men med skador som har sänkt försäkringsvärdet med flera miljoner. 
- Det kommer att bli en separat förhandling om det, säger dompost Christofer Lundgren
14.00
Strax väntas åklagarnas slutplädering, men först tas en kort paus.
13.59
Domaren konstaterar att 22-åringen inte förekommer i belastningsregistret sedan tidigare. Krimnalvården har i ett yttrande slagit fast att han skulle kunna dömas till samhällstjänst.
13.58
Nu är förhöret med Ebba Gillbrand slut
13.57
Det är länsstyrelsen som granskar kyrkans inventarielista. Domaren undrar vad det är som gör att regalierna är upptagna på listan från 1800-talet. Det kan Gillbrand inte svara på. Däremot säger hon att orsaken till att de uppförts senare beror på ett forskningsprojekt.
13.56
Advokat Johan Eriksson har inga frågor till antikvarien
13.55
Om föremålen inte skulle ha återbördats skulle det ha varit en stor, gemensam förlust för Sverige, menar Gillbrand.
- Det är vårt gemensamma kulturarv, säger hon.
 
13.54
Staten har alltid sett negativt på att skilja såna här föremål från sin kyrka. Föremål som de här ska alltid förvaras på den plats där de hör hemma enligt kyrkolagen, säger Ebba Gillbrand.
13.52
Tyghettorna på kronorna har antagligen tillkommit senare, enligt Gillbrand. Kanske så sent som på 1970- eller 1980-talet.
13.51
En fråga har varit om det verkligen är församlingen i Strängnäs som äger regalierna. Ebba Gillbrand menar att det är så eftersom de finns upptagna på två kyrkliga inventarielistor, en från 1940-talet och en från 1800-talet.
13.50
Isaballe Bjursten undrar om de finns några föremål som det går att jämföra med utifrån kulturhistoriskt värde. Ja, det finns enligt Gillbrand, men hon tycker fortfarande att de här regalierna sticker ut. 
- Vår bedömning är att de har ett mycket högt kulturhistoriskt värde ur ett internationellt perspektiv, säger Ebba Gillbrand. 
13.48
Föremålen har flera gånger varit utlånade, vilket godkänts av länsstyrelsen som ställde krav på hur de skulle förpackas för transporten och förvaras på utställningsplatsen.
13.47
Ebba Gillbrand säger att till exempel Gustav Wasas begravningsregalier är mycket enklare är de regalier som stals från Strängnäs domkyrka.
13.45
- Det är ganska lätt att se att de här sticker ut. Många regalier är mycket enklare, säger Ebba Gillbrand.
13.43
Föremålen har flera gånger varit utlånade internationellt, berättar Ebba Gillbrand
13.40
Åklagare  Isabelle Bjursten ber att Ebba Gillbrand berättar om föremålens kulturhistoriska värde.
Hon säger att det är väldigt speciella föremål som tillkom i en tid då det var viktigt för Wasa-ätten att etablera sin roll på tronen och då blev det viktigt med handlingar som kunde visas upp. 
- De är ett av renässansens viktigaste objekt utifrån ett kungligt perspektiv. De har ett unikt konstnärligt och kulturhistoriskt värde, säger hon.
 
13.33
Om de blir fällda: vad är straffsatsen för det brott de begått?
@J-Å - det är oklart. Åklagarna kommer antagligen att meddela vilket straff de yrkar på i sin slutplädering. Denna rättegång gäller dock bara den huvudmisstänkte 22-åringen. 
13.32
Nu fortsätter rättegången med vittnesförhör med Ebba Gillbrand, antikvarie på länsstyrelsen
12.53
Domprost Christofer Lundgren kommenterar det faktum att 22-åringen erkänner stölden i domkyrkan och att han ber om ursäkt till de församlingsanställda som befann sig i kyrkan. 
Domprost Christofer Lundgren kommenterar det faktum att 22-åringen erkänner stölden i domkyrkan och att han ber om ursäkt till de församlingsanställda som befann sig i kyrkan.  
12.00
Nu bryts förhandlingen för lunch. Förhandlingen återupptas kl 13.30
11.57
Johan Eriksson undrar hur det kommer sig att Silfverstolpe minskade värdet på de kvarvarande regalierna med just två miljoner då det upptäcktes att de inte var av guld utan silver.
- Det finns inget objektivt värde men kungliga föremål av guld är i sig högre skattade än av silver även historiskt, säger Silfverstolpe. 
 
11.51
Johan Eriksson undrar om andra auktionsfirmor skulle komma fram till samma ekonomiska värdering som Bukowskis, men det kan inte Silfverstolpe svara på
11.49
Johan Eriksson undrar vad som normalt tas i beaktande på Bukowskis när något ska säljas på Bukowskis, t ex en silverbägare. Siflerstolpe svarar att det är en sammanvägd bedömning av föremålets skick, vilken smed som tillverkat det, vilket år det tillverkats och vilket materialet är. 
- Jag tittar också på vad jämförbara produkter har sålts för, säger hon.
 
 
 
11.47
Nu är det advokat Johan Erikssons tur att fråga ut Susann Silfverstolpe.
11.43
Susann Silfverstolpe berättar hur det kom sig att hon sänkte värderingen av de föremål som inte blev stulna. Det berodde, som sagts tidigare, på att värderarna upptäckte att den kvarvarande spiran och äpplet som lämnades kvar faktiskt inte var av guld utan av förgyllt silver.
11.40
Susann Silfverstolpe beskriver Kung Karl den IX:s krona som enligt henne är den finaste och mest unika av regalierna. 
- De svenska begravningsregalierna är så världsberömda att när de hade en utställning i London 1980 hade de Karl den IX:s krona på omslaget till katalogen. Det säger ganska mycket om hur absolut outstanding den är, säger hon. 
 
11.37
Karl den IX:s krona är den finaste, enligt Silfverstolpe. Den värderade hon till 35 miljoner kronor.
11.35
Susann Silfverstolpe beskriver att det är svårt att värdera såna här föremål just för att det inte är vilka föremål som helst, utan just kungaregalier. 
Hon berättar att hon jämförde med familjen Nobels jubileumsklocka som Bukowskis sålde för 19 miljoner kronor. Hon nämner också en så kallad "olifant" från Sicilien, som är ett jakthorn i skuret elfenben från 1000-talet. Det hornet gick på auktion för 17 miljoner. 
- Och då menar jag att kungaregalier smäller högre och dessutom med den höga åldern, säger hon. 
11.30
Åklagare Reena Devgun undrar hur en värdering går till. 
Silfverstolpe berättar att hon fick uppdrag av listrustkammaren att åka till Strängnäs för att värdera de kvarvarande regalierna. De gjordes genom en första okulär besiktning. Hon bad också sina kollegor om en second opinion. 
11.27
Susann Silverstople säger att hon de senaste 40 åren har jobbat på Bukowskis och innan dess på Stockolms auktionsverk. Hon är numera pensionerad.
11.25
Först ska förhör hållas med Susann Silfverstolpe från Bukowskis.
11.25
Nu är det dags för förhör med Ebba Gillbrand från Länsstyrelsen och Susann Silfverstolpe från auktionsfirman Bukowskis
11.23
Johan Eriksson undrar om hans klient hade någon kontakt med de andra medgärningsmännen innan han senare angav sig själv hos polisen. Nej, blir svaret.
11.22
Advokaten undrar om 22-åringen har någon uppfattning om hur länge han befann sig i kyrkan. 
- Det handlar om minuter, blir svaret.
11.21
Johan Eriksson undrar om 22-åringen hade någon uppfattning om föremålens värde.
- Nä, ingen aning, säger han. 
Advokaten undrar vad hans klient tänker om värdet på 65 miljoner.
- Det är sjukt mycket pengar.
- Om nån hade frågat dig om du kunde tjäla något för 65 miljoner, hade du gjort det? 
- Nä, säger 22-åringen. 
11.20
Nu ska Johan Eriksson fråga ut sin klient
11.19
Ena advokaten undrar om mannen inte var orolig att föremålen skulle skadas när medgärningsmannen gav sig på montern med en slägga.
- Nä det tänkte jag inte på, säger han. 
11.18
Nu är det församlingens advokaters tur att ställa frågor till 22-åringen
11.18
Skadan han ådrog sig i samband med stölden säger han att han behandlade själv med hjälp av "superlim"
11.16
Efter stölden åkte han hem men kan inte säga exakt när. 
- Jag kom hem, hämtade min hund, sa hej då till min systerdotter och sen stack jag, säger han. 
Han säger att han åkte hem direkt efter stölden. 
11.15
22-åringen säger nu att han inte har full koll på vilken dag han placerade släggan på platsen, men vidhåller att det är han som gjort det. 
- Den skulle användas, säger han. 
11.13
22-åringen säger att han placerade släggan i busken på torsdagen. 
Släggan kom från en byggarbetsplats i Huddinge, säger han. 
11.13
Åklagarnas förhör med 22-åringen fortsätter. Reena Devgun undrar om mannen kan beskriva släggan.
- En slägga med träskaft, säger han. 
Han vill inte kommentera vart släggan tog vägen efter stölden. 
- Det vill jag inte svara på. 
11.11
Nu återupptas förhandlingen
10.53
Nu är det paus i förhandlingen
10.51
22-åringen säger att han höll i väskan medan han cyklade ner till båten. Han lägger sedan ner väskan i båten. 
- Jag vet inte vart den tar vägen sen. Min uppgift var ju klar. 
Åklagare Isabelle Bjursten undrar om han hade någonting i händerna när han klev av båten. 22-åringen säger då att väskan togs med och inte lämnades kvar på båten. 
- Den tas med och så splittras vi sen, säger han 
Han säger också att tanken var att sälja föremålen. 
- Det var därför vi var så varsamma, säger han.
10.48
Nu förklarar 22-åringen varför han var klädd som han var i samband med kuppen. 
- Jag vill inte att  det skulle bli nån större grej så därför ville jag skippa rånarluva och nån sorts vapen, säger han. 
 
 
10.47
Åklagare Reena Devgun undrar om mannen har någon uppfattning om hur mycket pengar han skulle tjäna på kuppen. 
- Kanske 50 60 lax eller nåt sånt där, säger han. 
Pengarna skulle han få av någon annan, och åklagaren undrar om vem som skulle sälja regalierna för att få fram pengarna. Det svarar han inte på. 
- Jag kan ju tänka mig att jag inte var den enda som skulle ha pengar, säger han. 
10.44
22-åringen redogör för att han tog sig ner till stranden med cykel och sedan vidare i båt. Sedan åkte han hem. 
- Jag visste att det skulle bli katastrof med allting, säger han. 
Reena Devgun: Varför då? 
- För att jag blödde.
10.42
Åklagaren: Vad händer sen?
- Sen går jag ut därifrån.
- Hur går du ut? 
- Het har jag sagt. jag går ut i mitten. Jag stannar till vid predikstolen och ser att jag blöder på handen. 
- Men det är du som har väskan? 
Domaren avbryter åklagaren och ber henne att inte ställa ledande frågor. Devgun rättar sig. 
- Förlåt, är det du som har väskan?
- Ja, det är jag.
10.39
22-åringen hävdar att stölden inte varit särskilt planerad.
- Det låter mer avancerat än vad det var, säger han.
10.38
22-åringen säger att han inte vet exakt när han började blöda, men såg när han drog ut handen att den var blodig.
10.37
22-åringen hävdar att han inte har orsakat skadorna på föremålen.
- Om det lossnat två pärlor under förloppet så har det säkert gjort det men jag vet att de inte såg ut så där, säger han. 
- Jag vet att kronan var kvaddad, lägger han till. 
10.36
-Vad händer med montern, undrar Reena Devgun.
- Den går sönder, säger 22-åringen. 
- Vad händer med regalierna i montern? 
- Jag såg inte att det hände nånting. Jag tog de här regalierna från hållarna. 
- Vad gjorde du med dem? 
- Dem la jag ner i väskan. 
10.34
Han säger att "den andra personen" slår sönder montern med en slägga. 
- Jag står och kollar mig omkring, säger han. 
10.33
- Jag var väldigt försiktig med grejerna. Det var varsamt hanterade hela tiden, säger han.
10.33
Han går in i sakristian där föremålen förvarades i glasmontern. 
- Jag skulle plocka ut grejerna, säger 22-åringen. 
10.32
22-åringen säger att han hade en "bag" med sig in i kyrkan. Färgen var mörkblå, tror han. Väskan var helt tom, säger han.
10.31
Nu ber Reena Devgun 22-åringen berätta om hur det gick till när han kom till ångbåtsbryggan. 
- Vi går upp.
- Vart? 
- Vägen upp till kyrkan. 
- Och sen? 
- Sen stod jag där och sen gick jag in.
- Gick du in själv?
- Ja.
Han vill inte kommentera vad den andra personen gjorde, säger han. 
22-åringen hävdar att den klädsel som vittnesuppgifter uppgett att den misstänkte hade på sig är fel. 
- Jag var kläd i en kofta med polokrage och en ful mössa, säger han.
Han rättar sig och säger att det var en "sotarmössa". 
Han säger också att han försökte framstå som handikappad och att ett äldre par hjälpte honom in i kyrkan. 
- De öppnade dörrarna. Sen tog jag mig in och letade regalierna. Jag hade ingen aning om var de var. 
 
10.26
Reena Devgun undrar om det var fler i båten och varifrån han reste med båten för att ta sig till Strängnäs. Det vill 22-åringen inte kommentera.
- Men jag har stulit båten, säger mannen. 
10.25
På dagen för stölden kom han till Strängnäs i en båt, säger han. Bilen åkte han dit med på torsdagen då han levererade cyklarna.
10.24
Till kyrkan går han till fots. Vittnen har sagt att ytterligare minst en person var i kyrkan och Reena Devgun undrar om 22-åringen var ensam när han gick till kyrkan.
- Ja, jag var ensam, säger 22-åringen. 
10.24
Nu undrar Reena Devgun hur 22-åringen tog sig till Strängnäs. Han säger att han åkte dit i en bil. Om han åkte ensam vill han inte kommentera, säger han.
10.23
22-åringen säger att han ställde de två cyklarna på vid benhuset på torsdagen innan stölden. Han hävdar att tanken var att en av cyklarna skulle bli stulen, men när han ställde dem vid ett staket upptäckte han att en av cyklarna var trasig. Han har tidigare sagt att han då fick uppdrag att leverera en ny cykel. 
- Jag vet att det varit tre cyklar i Strängnäs men jag kan inte svara på när den ena försvann, säger han nu i rätten.
10.19
22-åringen säger att hans roll i stölden var att gå in i kyrkan och ta föremålen. I övrigt vidhåller han att det är som han sagt i tidigare förhör att han stulit cyklarna och leverat dem till platsen.
10.18
22-åringen säger att han inte vill kommentera någonting om några medhjälpare. Motivet var dock ekonomiskt, säger han
- Självklart ville jag tjäna pengar men jag har inte kommit på nån sån här sak, säger 22-åringen.  
-Får du informationen från någon annan att de här föremålen finns? 
- Ja. 
10.16
Åklagare Reena Devgun frågar hur det kom sig att han bestämde sig för att ta föremålen. 
- Jag vet inte...för att de var mycket värda. Det är ju som en dyr tavla, säger han.
Han hävdar samtidigt att han inte har någon bakgrund om föremålen mer än vad han läst nätet.
- Jag har ingen bakgrund om de här grejerna. Jag vet att de tillhörde nån Gustav och nån Kristina och att ett äpple är nåt man höll i innan man dog, säger han.
10.13
Så här förklarade den misstänkte 22-åringen dna-spåren i montern i förhör. Nu har han alltså ändrat sin historia och erkänt stölden.

Misstänkte 22-åringen i polisförhör: ”Jag kände mig girig”

SVT NyheterDen misstänkte 22-åring som står åtalad för stölden i Strängnäs domkyrka erkänner att han var i kyrkan dagen då kuppen begicks. Men han förnekar att han stulit några regalier.
10.13
- Det är jag som begått stölden, säger den misstänkte 22-åringen.
10.12
Johan Eriksson säger nu att hans och hans klient inställning är att skadeståndskravet på 65 miljoner är ett för högt belopp, särskilt nu när försäkringsvärdet skrivits ner.
10.11
NFC:s protokoll inkom till åklagarna igår och styrker enligt Isabelle Bjursten att äpplet och de två kronorna är i guld. 
- Vid undersökningen påverkades guld men även silver och koppar, säger Isabelle Bjursten. 
Halten guld uppskattas till ca 21 karat i äpplet och 19 karat i drottningkronan. 
10.08
Den 8 februari utfördes analys hos Nationellt forensiskt centrum av de återlämnade föremålen. Bland annat togs ett prov på drottningkronans ring och resultaten visade att kronringen är av guld.
10.06
En "kors till kors-glob", två bergskristaller och en medaljblomma som lossnat hittades i samband med att de stulna regalierna påträffades i soptunnan. Dessa detaljer menar åklagarna härstammar från Karl den IX:s krona.
10.04
Fy vilken hemsk man utvisa honom på livstid
@Sofia - Den misstänkte 22-åringen är svensk medborgare från Åkersberga.
10.03
medhjälpare och måste dömas..han kan inte stöld utan ..medhjälpare...
@Non - den rättegången som nu pågår gäller bara 22-åringen
10.02
Nu redogör Isabelle Bjursten för hur Kung Karl IX:s krona ser ut. Hon redogör bland annat för att själva kronringen är deformerad och samtliga byglar är nedtryckta.
- Kronringen som helhet är deformerad. Den är intryckt på sidorna bland annat, säger hon.
Domaren stoppar henne och undrar om åklagaren menar att det är 22-åringen som orsakat skadorna. Det uppstår en kortare diskussion, men till slut står det klart att skadorna på själva kronringen inte läggs mannen till last. Däremot menar åklagarna att det är 22-åringen som orsakat att två bergskristaller och en medaljblomma lossnat från kronan. 
 
 
09.53
Hon visar nu bilder ur den kompletterande förundersökningen på de tre återlämnade föremålen. 
- Besiktningen utfördes okulärt med pannlupp, säger Isabelle Bjursten.
 
09.50
Nu är det dags för åklagare Isabelle Bjursten att gå igenom besiktningsprotokollet gällande de återlämnade föremålen.
09.49
Reena Devgun redogör nu för att dna från den misstänkte 22-åringen har hittats på delar av de stulna och sedan återlämnade föremålen. 
- Resultaten för undersökningen talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting, säger Reena Devgun. 
09.43
Nu berättar Reena Devgun om hur det gick till när regalierna hittades i en soptunna med texten "Bomb" på en parkeringsplats i Åkersberga förra veckan.
09.41
Nu inleder åklagare Reena Devgun sin kompletterande sakframställan. Hon visar en bild som visar hur de värdefulla föremålen var placerade i montern inne i kyrkan.
09.35
22-åringens advokat Johan Eriksson inleder man att säga att hans klient erkänner nu att han gjort sig skyldig till grov stöld. 
- Det är han som har utfört stölden. Det ska inte rubriceras som ett försök, säger Johan Eriksson.
09.32
Nu inleds rättegången. Den misstänkte 22-åringes kom in tillsammans med sin advokat klädd i vit skjorta.
09.20

Tidslinje: Domkyrkokuppen från början till nu

SVT NyheterMycket har hänt sedan den där julidagen när regalietjuvarna slog till mot Strängnäs domkyrka.
 
Det är många turer i det här fallet. I den här artikeln går vi igenom händelseförloppet från den 31 juli till idag.  
09.17
Det här vet vi i korthet: 
  • 31 juli krossar två maskerade gärningsmän glaset till en monter i Strängnäs domkyrka och flyr med två kungliga kronor och ett riksäpple av guld.
  • 12 september grips den misstänkte 22-årige man som nu står inför rätta.
  • Natten före den 5 februari hittades de stulna regalierna i en soptunna med texten "Bomb". Med anledning av detta sköts förhandlingen upp.
  • När regalierna återlämnades hittade polisen spår som ledde dem till en 24-åring och en 26-åring, båda från Åkersberga. Veckan efter återlämnandet häktades de båda misstänkta för grovt häleri.
  • Inför att rättegången nu återupptas har åklagarna presenterat ny, starkare bevisning mot 22-åringen då mannens dna hittats på de stulna föremålen. Själv har mannen i tidigare förhör hävdat att han inte befattat sig med dessa. I senare polisförhör har han valt att inte kommentera den nya dna-bevisningen. 
08.39
Jag såg att regalierna var ganska svårt skadade (åtminstone en del av dem). Är det möjligt att samtliga kan blir helt återställda till sitt ursprungliga skick?
@J-Å - Hej! Svårt att svara på. Men länsstyrelsen, som varit med och identifierat de återfunna föremålen, menar att de inte är så skadade som hade kunnat vara. Tonen därifrån var hoppfull att de skulle kunna lagas. 
07.39
SVT:s reporter Erik Norbergh kommer vara på plats i rättssalen och rapportera direkt i det här flödet, med start klockan 9:30.
07.38
Hej! Vid klockan 9:30 drar rättegången igång igen efter att den pausades i förra veckan när regalierna hittades. Dagens förhandling är den sista i rättegången där den misstänkte 22-åringen står åtalad. De två andra som greps i helgen och senare häktades kommer inte att tas upp i den här rättegången.
13.31
Är lösensumma involverad I ärendet? Varför skulle tjuvarna annars bara lämna tillbaka stöldgodset så där?
@bob - Hej! Vi har i nuläget inga uppgifter om att någon lösensumma är involverad. Det finns flera teorier, men än så länge vet vi inte vad som ligger bakom morgonens händelse.
13.28
Hur vet man att det inte är kopior som man låtit polisen "hitta" ? Har en expert autentiserat dem?
@ErikLarsson - Hej Erik. Det vet man inte helt säkert. Men föremålen kommer nu att analyseras. Det som sagts från åklagare och polis är att allt tyder på att det är de riktiga regalierna. 
13.11
Hör åklagare Isabelle Bjursten sammanfatta dagen. 
11.33
Åklagarna har nu skyndat iväg för att fortsätta förundersökningen.
11.32
För att sammanfatta dagen: 
  • På morgonen kom uppgifter om att regalierna återfunnits i eller vid en soptunna i Åkersberga.
  • Uppgifterna bekräftades under förmiddagen, även om en besiktning ännu inte har kunnat göras som bekräftar det till 100 procent. 
  • Fyndet gjorde att tingsrättsförhandlingen fick avbrytas och planen är att den återupptas den 15 februari. 
  • Förundersökningen återupptas. 
  • Den misstänkte förblir i häktet. 
11.27
Åklagaren Isabelle Bjursten
11.26
- Vi är jätteglada att regalierna har återfunnits, det är väldigt positivt, säger åklagaren Isabelle Bjursten. 
Hon understryker dock att hon inte fått det 100 procent bekräftat att det verkligen är regalierna i fråga. 
Hennes kollega Reena Devgun berättar att tanken är att polisen ska komma med ett uttalande om föremålen senare idag. 
11.18
Nu är vi färdiga för idag, säger rättens ordförande.
11.17
Försvarsadvokaten håller med. 
- En vecka låter kort så vi har inget att invända mot att det är den 15 februari, säger Johan Eriksson. 
Då går rätten med på det. Den åtalade förblir häktad eftersom det finns fortsatt flyktfara, eftersom han riskerar ett längre fängelsestraff. Eftersom ny bevisning kan komma att dyka upp så det finns också en risk att han skulle förstöra eller förhindra utredningen. 
11.14
Reena Devgun säger att en vecka inte räcker. Utredningen ska återupptas och försvaret delges i det som framkommer, det går inte, säger hon. 
 
 
11.13
Christer Nilsson, chef på utredningsenheten på Noa, säger till TT att det med största sannolikhet är regalierna som hittats:
- De anträffades ovanpå en soptunna i Åkersberga klockan ett i natt av en väktare som larmade polis, säger han till TT. 
- Jag har bara sett ett fotografi, så det är svårt att bedöma för mig, men jag kunde inte se några större skador.
11.12
Datumet för när rättegången ska fortsätta måste ändras, säger rättens ordförande Samuel Hägg. Det krävs nämligen särskilda skäl om det ska vara längre bort än en vecka. "Att det känns lite kort" är inte skäl nog säger han. Den 15 februari gäller alltså inte längre.
11.10
Nu har vi fått komma in i rättssalen igen.
11.00
Nästa förhandlingsdag är alltså tänkt att bli den 15 februari. Just nu väntar vi på vad tingsrätten ska säga om häktningsfrågan. Ska den åtalade förbli häktad eller försättas på fri fot?
10.58
Man skriver även att förundersökningen mot den misstänkte 22-åringen har återupptagits, vilket innebär ett uppehåll i förhandlingen.
10.58
Nu skriver Åklagarmyndigheten på sin hemsida att hela bytet är återfunnet: 
"Nu har det gjorts ett beslag och mycket talar för att det är de stulna regalierna som har återfunnits."
10.56
Domprosten Christoffer Lundgren.
10.56
Domprosten Christoffer Lundgren är glad och lättad över att regalierna återfunnits. 
- Det är en god nyhet för Strängnäs men också för det svenska folket. Det värsta scenariet, att de skulle ha smälts ner, är inte aktuellt längre. Nu får vi tillbaka dem, nu hoppas vi bara att det är i ett bra skick, säger han. 
10.41
Han fortsätter: 
- Sex månader är en lång tid i häktet. Denna dag skulle egentligen vara den sista dagen. I dag skulle det ha givits läge att argumentera för att brottsmisstanken inte är tillräckligt stark. 
Nu ska tingsrätten överväga den frågan, det blir en 20 min paus. 
10.39
Försvarsadvokat Johan Eriksson: 
- Åklagaren har sett när man gick igenom min klients telefon att han mest är i kontakt med sin familj. Jag menar att den risk för flykt som åklagaren presenterar är inte så konkret att det är ett hinder för att han ska försättas på fri fot. 
Han fortsätter: 
- Kollisionsfara - det finns inga kända medgärningsmän i detta ärende. 
10.36
Nu till häktningsfrågan. Åklagare Reena Deevgun tycker fortfarande att det finns flyktrisk. 
- Han har tidigare hållit sig borta från polisen och inte velat berätta var han varit. Han riskerar ett längre fängelsestraff. Och vi ska fortsätta förundersökningen. 
Hon fortsätter: 
- Jag tror inte att det är en slump att regalierna dök upp idag. 
Hon tror att det finns medgärningsmän och att det därför fortfarande finns starka skäl att den åtalade ska förbli häktad. 
10.34
Nu vill församlingens advokater ta upp frågan om enskilda anspråk idag. Men Samuel Hägg tycker inte att yrkandena är tillräckligt klara. Församlingen vet ju inte om förstahandsyrkandet, att regalierna ska återlämnas, påverkas utifrån uppgiften om att regalierna kanske kan ha hittats. 
Advokat Johan Eriksson motsätter sig det. 
10.32
Åklagare, försvarsadvokat och rättens ordförande Samuel Hägg diskuterar datum som passar. Samuel Hägg säger att andra rättegångar får flytta på sig, om de inte påbörjats. Fredagen den 15 februari slår han fast att den här rättegången fortsätter.
10.28
Nu är förhöret avslutat. 
Rättens ordförande Samuel Hägg vill att rätten bestämmer datum för fortsatt förhandling, även om de kan komma att ändras. 
Johan Eriksson, försvarsadvokaten, kommer med ett yrkande. Hans klient vill försättas på fri fot. 
- Det föreligger inte längre skäl för häktning, säger advokaten. 
10.20
Det är nu en kyrkvärd som förhörs. Han ombeds berätta vad han sett angående stölden. 
- Jag var ute med hunden veckan före stölden och reagerade på att det stod två cyklar fastlåsta vid benhuset, vid trappan som leder upp mot domkyrkan. 
Han redogör för hur han dagligen ser cyklarna stå på samma plats åtminstone i fem dagar. 
På tisdagen den 31 juli, dagen för kuppen, ser han att cyklarna är borta när han ska hem på lunchen för att ta hand om hunden. När han parkerar bilen vid Bo Setterlinds park ser han en slängd cykel i parken. 
- Nyfiken som jag är gick jag närmare och kollade, och jag såg att det var samma cykel. Längre bort stod den andra. Jag reagerade inte mer på det utan tänkte att det var busstreck, säger han. 
10.13
Nu har vi fått komma in igen, och vittnesförhöret ska återupptas.
10.12
Polisen skriver nu på sin hemsida att allt tyder på att de stulna regalierna har hittats.Man jobbar nu intensivt att få det bekräftat till 100 procent. Enligt polisen hittades föremålen i Stockholmsområdet. 
10.00
Nu börjar någon borra i väggen eller golvet utanför. Vi måste ta en paus.
10.00
Nu är förhöret avslutat. Härnäst ska ytterligare ett vittne förhöras.
09.57
- Från det att du ser pokémon-mannen komma in tills att du ser honom lämna med sin kamrat, har du någon uppfattning om hur mycket tid det gått? frågar advokat Johan Eriksson. 
- 20 minuter till en halvtimme tror jag, säger vittnet. 
09.56
Försvarsadvokaten läser upp detaljer från vittnets första polisförhör och förhör vittnet om detaljer i gärningsmännens kläder och utseende.
09.50
Nu frågar försvarsadvokaten Johan Eriksson vittnet: 
- Det är alltså en person som du reagerar på när han går in i kyrkan. Men du beskriver honom på ett speciellt sätt i förundersökningen. Berätta om det!
- Pokémon Go var populärt och vid kyrkan var det ett pokéstop. Många kom dit för att jaga pokémon och jag trodde att det kanske var det han skulle göra, att han därför var speciellt klädd, säger vittnet. 
- Den andra personen som var i sällskap med pokémon-mannen, vad kan du säga om honom? 
- Jag kommer inte ihåg detaljer, säger vittnet. 
- Täckte han sitt ansikte på något sätt?
- Jag tror det, något liknande sätt. Den som sprang in i kyrkan hade en sjal när han kom, och jag tror att den andra hade det, säger vittnet. 
09.50
Hör domprosten Christofer Lundgren kommentera fyndet. 
09.43
Åklagaren: Är det någon annan besökare som fångar din uppmärksamhet den här dagen? 
Vittnet: Absolut, det var ett äldre par som ställde frågor till mig om mitt jobb och mina studier precis när de (misstänkta tjuvarna) sprang ut. Och sen var det en äldre man som pratade med mig, det är de som utmärkt sig. 
09.39
Åklagaren Isabelle Bjursten frågar om hur den andra personen såg ut. 
- Inte i dagsläget, jag vet att jag gav en beskrivning i första förhöret som gjordes men jag minns inte nu, säger vittnet. 
Isabelle Bjursten läser upp från förhöret: 
- "Svartklädd, normalbyggd, kan ha varit lite äldre än den andre mannen." Kan det stämma? 
- Ja det känner jag igen lite grann, säger vittnet. 
 
09.35
Nästa gång han ser personen är det när han och en annan person "går i rask takt eller småjoggar" ut från kyrkan och när de kommer ut viker de av mot vattnet. Med sig hade de en bag eller väska.
09.33
Vittnet berättar att han noterar en person som kom in väldigt varmt för vädret.
- Personen hade någon form av sjal som täckte ansiktet och heltäckande byxor, jag tyckte att det var lite märkligt eftersom det var en så varm dag, säger han. 
Han ser inte vart besökaren går, men ser att han går med bestämda steg. 
- Turister brukar se lite förvirrade ut när de kommer in, men den här personen visste vart han skulle gå. 
09.32
- Jag kommer ihåg att jag och min kollega sa att det skulle bli en lugn dag, säger han.
Han satt i kassan vid entrén och svarade på frågor från besökare. 
Åklagaren Isabelle Bjursten frågar vilken typ av besökare det brukar vara i kyrkan en vanlig sommardag. 
- Mycket turister. Antingen familjer eller lite äldre människor, inte så mycket ungdomar, säger han. 
09.29
Nu börjar ett av de planerade vittnesförhören som skulle ha skett senare idag. Det är en av kyrkvakterna som arbetade dagen för stölden som förhörs.
09.26
Två experter som skulle ha uttalat sig om de kvarvarande regaliernas skick och värde ska inte höras idag utan skickas hem igen.
09.24
Sen ska förundersökningen fortsätta, oklart hur länge. Senast på fredag ska åklagaren meddela tingsrätten när förundersökningen kan tänkas vara färdig.
09.21
Pausen är slut och vi har fått komma in igen. Planen är att vittnena som planerade att höras idag fortfarande ska höras.
09.17
Före pausen sa rättens ordförande Samuel Hägg att det inte är bra att förhandlingen avbryts för länge, för då finns det en risk att alltihop måste tas om. Han menar då inte denna pausen utan om det skulle bli ett uppehåll på flera dagar eller längre.
09.11
Åklagarna försvann in i ett annat rum.
09.09
Ordföranden säger att rätten ska ta tio minuters paus och prata.
09.07
Reena Devgun och Johan Eriksson är överens om att rättegången inte behöver göras om, den kan bara inte fortsätta.
09.06
Johan Eriksson, försvarsadvokaten, håller med att det finns en hindersituation men att de vittnen som är på plats kan höras ändå.
09.05
- Det här är så viktigt att vi kan inte fortsätta idag, säger Reena Devgun. 
Några vittnen som redan är på väg kanske ändå ska höras. 
09.04
Åklagaren Reena Devgun berättar i rätten att uppgifter om att regalierna kan ha hittats har kommit till deras kännedom. 
- Därför föreligger hinder att fortsätta förhandlingen idag, säger hon. 
Föremålen som hittats ska kontrolleras och förundersökningen fortsätta. 
09.03
Idag ska experten som besiktat de kvarvarande föremålen höras i rätten. Därefter blir det några vittnen till.
09.02
Nu har vi fått komma in i salen. Den åtalade är som tidigare klädd i skjorta och jeans, och grön fleacetröja.
09.02
Åklagarna Isabelle Bjursten och Reena Devgun har inte setts till i tingsrätten ännu. De har tidigare sagt att de inte kommenterar innan domen kommer.
08.58
- Den som tog dem gjorde ett jättemisstag om han trodde att han skulle få dem sålda på Ebay, fortsätter Dalman.
08.56
- Jag har hakan nere vid knäna. Det vore fantastisk om de kommer tillbaka, säger biskop Johan Dalman om de nya uppgifterna när han intervjuas i SVT:s Morgonstudion. 
- Om detta löser sig så finns det något positivt med hela den här historien. 
08.55
Vi har pratat med domprosten Christoffer Lundgren som känner till Aftonbladets uppgifter om att regalierna kan ha återfunnits. Han kallar det "rykten" och väljer att inte kommentera dem närmare. 
- Men min förhoppning har hela tiden varit att de ska återfinnas, säger han. 
08.37
När SVT ringer till polisens Nationella operativa avdelning, Noa, får vi samma svar.
08.36
Till SVT säger Åklagarmyndighetens presstjänst att man inte kan kommentera uppgifterna.
08.30
Varken åklagare eller polis kan bekräfta uppgifterna, enligt Aftonbladet.
08.29
Enligt obekräftade uppgifter till Aftonbladet kan de stulna reaglierna ha hittats. Källor till tidningen uppger att stöldgodset hittats i en soptunna i Stockholmsområdet. 
08.25
God morgon! 
Idag inleds den sista dagen i rättegången om domkyrkokuppen. Bland annat ska åklagare och försvarare hålla sina slutpläderingar. SVT:s reporter Otilia Bogen kommer vara på plats i Eskilstuna tingsrätt och direktrapportera.
14.38
Nu avslutar vi den här direktrapporteringen och förbereder ett tv-inslag om dagens förhandling. Se dina lokala nyheter kl 18.33 ikväll eller på svtplay.
14.10
Nu är förhöret med klockaren avslutat.
14.07

han berättar att han också såg en bergskristall som låg på golvet och en liten "rosett" eller ett blomblad och en pärla.

- De kommer från regalierna men jag kan inte säga vilka regalier,

Han såg också att det var väl synligt blod på golvet.

14.05

Drottning Kristinas äpple låg på botten av montern, såg klockaren.

Senare på kvällen var han tillsammans med polisens tekniker i rummet och såg att det var blod på spirorna

14.03

Klockaren berättar att han senare kunde konstatera att båda kronorna var borta och att riksäpplet var borta.

Åklagare Reena Devgun undrar om han observerade något mer.

- Jag såg ju bara då att glaset var krossat och lindat runt Karl IX:s spira. Det var så pass segt att det hade ställt till det för de som ville stjäla den, säger klockaren,

14.01

- Det är en incident i kyrkan så jag får be er att stanna uppe i vapenhuset, berättar klockaren att han sagt till de flanörer som befann sig i kyrkan vid tillfället.

14.00

Sedan går klockaren in i kyrkan och möter då den sommarjobbande kyrkvakten.

Sedan kommer polisen och han hjälper polisen att flytta övriga personer till vapenhuset där de förhörs.

13.57

Klockaren berättar att han observerade de två springande personerna på avstånd och har svårt att ge några detaljer om dem, mer än det han sa tidigare.

- Det var så långt bort så jag kan inte ens avgöra om det var en man eller kvinna, säger klockaren.

13.54

Klockaren berättar att han var skärrad och stod utanför kyrkan när polisen kom.

De människor som var i kyrkan fick order om att vänta i vapenhuset inne i kyrkan på att polisen skulle förhöra dem.

13.51

Han upptäcker sedan att bland annat ett riksäpple är stulet och ringer polisen

 

13.51

Klockaren springer fram och ser en av de två tappa något och sedan böja sig ner för att plocka upp det

- En var tunn och gänglig och en något kraftigare och den som var tunn och gänglig är den som tappar något.

 

13.50

Klockaren berättar att han var på väg till kyrkan för att plocka fram silversaker till en mässa.

Han säger att han när han är ca 100 meter från kyrkan ser två personer springa ut ur kyrkan.

- Jag tänker att de antingen har fått ett dödsbud eller att de flyr från något, säger han

 
13.46
Vittnet jobbare som domkyrkoklockare, vilket innebär att han är arbetsledare för vaktmästeriet. Han har jobbat i kyrkan i ca 20 år.
13.46
Nu ska ytterligare ett av de vittnen höras, som åklagaren kallat. Först avlägger vittnet vittneseden att säga sanningen och inte förtiga något
13.43
Nu är förhöret med vittnet slut
13.43
22-åringens försvarsadvokat Johan Eriksson ställer nu frågor till vittnet. Advokaten hänger sig fast vid att det var länge sen och att vittnet refererar till vad hen sagt i polisförhören och inte riktigt minns idag.
-Det var ju ungefär ett halvår sen och man har gått igenom det så många gånger så efter ett tag blir det mindre ett minne och mer som en dröm, säger vittnet.
13.40
Vittnet berättar att den ena personen hade en axelväska och att det verkade som att den var fylld med något.
13.39
Åklagaren undrar om vittnet närmare kan beskriva de personer hen såg, t ex gällande ålder och längd. Vittnet säger att personen nog var 20 år eller lite äldre och att den andra var ett halvt huvud längre än den andra
13.34
Vittnet säger att det var fler besökare inne i kyrkan vid tillfället. Åklagare Reena Devgun vill veta om någon av besökarna kan sägas ha varit en yngre person men det kan inte vittnet svara på.
13.31
Vittnet berättar att hen senare gick in i det där rummet och ser ett stort håll i montern där regalierna förvarades.
13.27
Vittnet berättar att det rör sig om sekunder från att hen hör det höga ljudet till att en eller två personer iakttas.
13.26
Vittnet berättar att hen först trodde att det höga ljudet som hördes berodde på de renoveringsarbeten som pågick vid tillfället på kyrkan.
- Jag tänkte att det kanske var byggarbetare men det var alldeles för högt och lät också som om det kom inifrån kyrkan.
13.24
Nu hörs ett vittne som sommarjobbade som kyrkovakt den aktuella dagen. Vittnet berättar att hen höll på att damma av predikstolen när hen såg en man som inte såg ut som en vanlig kyrkobesökare. Vittnet tyckte att mannen "stack ut".
- Han hade beige trenchcoat på sig någon och form keps och sjal och axelväska och mörka byxor och att det fick ganska fort, berättar vittnet.
- Plötsligt hörde jag en högljutt krasch eller bang men kunde inte avgöra riktigt varifrån det kom.
Sedan säger vittnet sig ha sett en eller två personer komma ut ur rummet där stölden begicks.
13.19
Hur många dagar ska huvudförhandlingen hålla på?
@Daniel - rätten har avsatt tre dagar för förthandling. Igår, idag och tisdag nästa vecka.
13.17
Nu fortsätter förhandlingen med vittnesförhör
13.17
Nu återupptas rättegången efter lunchpausen
11.53
Förhandlingen beräknas dra igång igen kl 13.15. Då blir det fler vittnesförhör.
11.38
Förhandlingen bryts nu för lunch.
11.37
Nu är advokatens förhör med 22-åringen slut.
11.35

Advokaten undrar vad som händer med 22-åringen i rummet och vad han tänker när han är där inne och om att 1600-talsregalier har stulits.

22-åringen ger ett stapplande svar.

- Jag är ju bara en liten småtjuv från Åkersberga och så blir det värsta grejen jag vet inte hur jag ska förklara, säger han.

11.32

Angående cyklarna säger 22-åringen:

- Hade jag vetat om brottet så hade jag absolut inte ställt dit dem, säger han.

11.30

Försvarsadvokaten sammanfattar 22-åringens inställning:

Han får en förfrågan om han kan ordna cyklar och senare dyker det upp en förfrågan om en båt. Att det skulle vara fråga om en kupp mot domkyrkan är inget han känner till.

I sina frågor gör advokaten gällande att 22-åringen gick in i kyrkan för att det var "en trygg plats". Det håller 22-åringen med om.

Enligt advokaten så ljuger 22-åringen om cyklarna för att han känner en press från andra kriminella.

- Jag är livrädd för att de skulle vilja få bort mig så jag inte skulle kunna bli ett vittne, säger han.

11.27

22-åringen säger att han inte har de stulna regalierna och inte har någon aning om var de är.

- Hade jag haft de här grejerna så skulle ni ha fått tillbaks dem samma dag. Jag skulle inte offra min framtid, säger han.

11.25
Nu är det advokat Johan Erikssons tur att förhöra sin klient.
11.24
Åklagaren menar att 22-åringen inte är trovärdig i den berättelse om cyklarna som han lämnat nu under rättegången.
11.20
Åklagaren vill nu läsa upp ett polisförhör med 22-åringen som finns på sidan 300 i förundersökningen.
Förhörsledaren frågar då 22-åringen om cyklarna. Då säger mannen att han stal den ena cykeln i från stationen Österskär utanför Åkersberga. Han sa i förhöret att han låste cykeln som han tagit från stationen och sedan trappade nyckeln. Den uppgiften stämmer inte hävdar han nu.

Åklagaren undrar varför han i så fall lämnade oriktiga uppgifter i förhöret.

- Jag vet inte för att det var stor press, säger han.

Åklagaren tycker att det är märkligt att 22-åringen skulle ljuga om en sådan specifik uppgift och tror inte att mannen talar sanning om att ha ljugit i förhöret.

11.13
Nu vill åklagaren ha förtydligat om var mannen säger att han stal den tredje cykeln och skar sig. 22-åringen säger återigen att han stal den i Hägernäs och att han skadade sig när han skar loss cykeln.
- Jag är hyfsat säker, säger han.
 
11.11
22-åringen säger att han samma dag som stölden gav bort telefonen.
- Jag ville inte ha den i närheten, säger han.
11.11
Nu fortsätter åklagarnas förhör med 22-åringen och de vill ställa frågor om mannens telefon.
11.10
Åklagaren vill också veta vad 22-åringen hade på sig för kläder den 31 juli då stölden ägde rum.
- Jeans och en tunn HM-tröja, säger 22-åringen.
Jeansen var blå och tröjan mörkblå, lägger han till. Ingen huvudbonad hade han, hävdar han. Men i förundersökningen framkommer det att han vid något tillfälle hade en röd keps.
11.09
Efter att ha stulit båten la han till den vid en båtbrygga i Åkersberga i några dagar, hävdar 22-åringen.
Åklagaren invänder att båten inte har stulits på det sätt som 22-åringen hävdar från en badplats utan från ett båthus vid ett bostadshus. Det har 22-åringen ingen kommentar till. Han är också osäker på exakt när han stal båten.
- Jag har för mig att det var på helgen veckan innan, säger han.
11.06
Motorbåten stal han vid en badplats "på fyllan", hävdar han.
11.05
När 22-åringen överlämnade den stulna cykeln så överlämnade han även "annat stöldgods", hävdar han. Det är hans förklaring till den sopsäck som polisen hittat.
11.04
Åklagaren visar nu en bild på en person som kommit in till Sollentuna polisstation och uppgav sig vara 22-åringen.
- Det där är inte jag, säger han.
11.02
Sex veckor senare går 22-åringen in på polisstationen i Sollentuna och anger sig själv.
11.01
Han håller sig undan efter det som hänt.
- Allt var så snurrigt så jag valde att dra iväg, säger han
11.00
Efter att ha gått ut ur kyrkan åker 22-åringen iväg från Strängnäs, säger han.
- Först hämtar jag min hund, säger han.
10.59
Nu undrar åklagare Reena Devgun hur snabbt 22-åringen sträckte in handen i montern. Den frågan har 22-åringen fått flera gånger i polisförhör också. 22-åringens blod finns under en stor glasbit vid montern, men 22-åringen har ingen förklaring till hur blodet hamnat just där
10.57
22-åringen hävdar att han inte märkte direkt att han skadade sig på handen, utan först senare ute vid predikstolen.
- Det blödde sjukt mycket, säger han.
10.55
Åklagaren frågar hur länge det tog efter att de två männen lämnade rummet tills han gick in.
- Några sekunder, säger han.
10.54
Han säger också att han är angelägen att dölja en tatuering han har på andra handen när han går ut så han håller handen på ett sätt så att den inte syns
10.53
Då drog han tröjan över handen och stoppade ner den i fickan, säger han.
10.53
Han stannar till vid predikstolen och ser att han blöder på handen.
10.52
Sedan går 22-åringen ut ur rummet, säger han. Han säger att han då får ännu mer adrenalinpåslag eftersom han är rädd att någon sett honom.
10.52
Domprosten berättade tidigare att spiran satt fast i en tunn metallvajer. 22-åringen hävdar att han inte såg någon vajer.
10.51
Åklagaren visar ett foto från förundersökningen som visar ett ärr som 22-åringen har på handen. Mannen säger att han fick det såret när han stack in handen i montern.
- Jag sträcker mig efter spiran men får inte tag på den, säger han.
Han säger att han inte tror att han nådde den riktigt och fick inte riktigt grepp om den.
10.49
- Jag har sjukt mycket adrenalin i kroppen så har svårt att komma ihåg men jag drar tröjan över handen, säger han.
Han berättar sedan att han sticker in handen i montern.
10.49
22-åringen beskriver att han ser två män. Mer i detalj om männen vill han inte säga.
- Då hoppar jag bak. Jag ställer mig runt ett hörn och sen står jag bara där och gömmer mig, säger han.
När personerna lämnar rummet säger han att han går in i rummet.
- Jag ser den där gulliga spiran och då blir jag girig och går fram till montern, säger han.
10.47
- Nånstans tänker jag att det är fel. Det ska ju inte höras smällar i en kyrka, säger han.
Han säger att han går mot smällarna.
- Jag får värsta adrenalinpåslaget och vet inte vad jag tänker, säger han.
10.46
- Jag hör dunsar, smällar, säger 22-åringen.
10.46
- När jag väl kom in där så kom jag in i mina egna tankar och har inte så bra uppfattning, säger han.
10.45
22-åringen säger att han sett någon eller några person strax efter att ha gått in i kyrkan.
- Jag har små minnesbilder, säger han.
10.45
22-åringen säger att han sedan åker därifrån med skåpbilen.
10.44
- Jag gick raka vägen ut, säger 22-åringen.
10.42
Ut går han genom mittgången, säger han.
10.42
Han säger att han gick in i kyrkan genom huvudentrén och tog direkt till höger ner i gången. Sedan gick han ner mot altaret. Därefter gick han in sakristian där föremålen förvarades. Sedan går han ut, säger han.
10.40
Nu lägger 22-åringens advokat fram en skiss över domkyrkan på storbild så alla kan se.
10.40
Han går in i kyrkan genom huvudentrén säger han. Han hävdar att han gick in i kyrkan efter ett gammalt par. Han säger att han har dålig minnesbild över hur det gick till, men säger att han tog över efter att ha gått in och tar den högra gången. Sakristian där föremålen förvaras ligger längst in till vänster.
10.39
Den misstänkte säger att han går in i kyrkan efter att han skiljts från den person som han överlämnat den stulna cykeln till.
10.38
22-åringen säger att han aldrig tidigare varit i närheten av kyrkan då han jobbat i Strängnäs.
10.37
22-åringen säger att han aldrig hört talas om att man kan begå brott i en kyrka.
10.36
22-åringen säger att han överlämnar den tredje stulna cykeln vid benhuset i Strängnäs. Sedan går han upp mot kyrkan. Vart den andra personen går vill han inte kommentera, säger han.
10.35
Nu ber åklagare Reena Devgun att 22-åringen förklarar varför det var blod på den tredje cykeln som han överlämnade. 22-åringen hävdar att det beror på att han slant med kniven när han skulle skära loss cykeln då han stal den i Hägersnäs norr om Stockholm. 22-åringen hävdar alltså att han skadade sig vid ett annat tillfälle än i domkyrkan.
10.29
22-åringen hävdar alltså att han åkte i sin Audi till Åkersberga på tisdag morgon före stölden. Där byter han bil till en skåpbil, hävdar han. Han åker sedan till Strängnäs där han överlämnar den nystulna cykeln till en person. En av de cyklar han tidigare stulit och överlämnat hade gått sönder, hävdar han, och personen som skulle ha cyklarna behövde en ny.
10.26
Han säger att han bytte till skåpbilen från sin egen bil under tisdagsmorgonen i Åkersberga. Han bytte bil för att han inte ville ha någon koppling till det som skulle ske, säger han.
10.25
22-åringen åker till Strängnäs i en stulen skåpbil. Den har han haft "rätt länge", säger han. Åtminstone under sommaren. Den står nu i Åkersberga.
10.24
22-åringen hävdar att han fick koordinater på mobilen som visade vart han skulle åka med cykeln. På tisdag morgon, dagen för kuppen, åkte han dit, säger han.
10.23
22-åringen säger att han arbetade i Strängnäs under våren och därför hittar han på ett ungefär i staden.
10.23
22-åringen säger att ena cykeln hade gått sönder så han var tvungen att fixa en ny cykel. När den cykeln skulle överlämnas kom inte personen som beställt cyklarna, hävdar han. 22-åringen hävdar att han erbjöd sig att köra cykeln i sin bil till Strängnäs.
10.21
22-åringen hävdar att personen då frågar honom om han även kan "fixa en båt". Den misstänkte säger att han tidigare stulit en båt och erbjuder den här personen den båten.
10.20
En vecka innan stölden ungefär säger 22-åringen att han möter den här personen och överlämnar cyklarna.
10.20
Personen kom han i kontakt med via telefon, säger 22-åringen. Om han tidigare känner personen vill han inte kommentera.
10.19
22-åringen säger att han kontaktats av en person att "fixa två cyklar". Han erkänner cykelstölden.
10.18
22-åringen säger att han inte har några direkta skulder och har det ganska ordningssamt.
10.18
Åklagaren frågar hur han har det med alkohol och droger. 22-åringen svarar att han inte festar överdrivet.
- Jag dricker hellre mjölk än öl, säger han.
10.17
På gården bor också 22-åringen pappa och hans flickvän. Förut bodde även systern och hennes dotter där, säger han.
10.17
Åklagaren ställer nu frågor till 22-åringen. Först vill hon veta vad hans bakgrund är. 22-åringen berättar att han förra året bodde hemma och hade olika ströjobb. Han har ingen fullgjord gymnasieutbildning.
10.15
22-åringen erkänner att han stulit cyklarna och båten.
10.14
Nu ska den misstänkte 22-åringen höras.
10.13
Nu återupptas förhandlingen.
10.09
Polisen spärrade förstås av domkyrkan direkt efter stölden. Minst fyra anställda i församlingen befann sig då i kyrkan och kunde inte lämna på flera timmar, bland annat för att de skulle förhöras som vittnen. Birgitta Wrede, ordförande i kyrkorådet, köpte då pizzor till dem, berättar hon i pausen.
09.55
Nu är det paus i förhandlingen
09.54
Domare Samuel Hägg ställer nu förtydligande frågor om äganderätten till föremålen. Lundgren svarar att församlingen enligt lag ska föra en inventatiebok om vilka inventarier som finns i kyrkan. Den gäller i sin nuvarande utformning sedan 1980-talet och därför har Lundgren svårt att tänka sig att länsstyrelsen skulle ha godkänt att föremålen inte skulle ha varit upptagna i inventarieboken. Han vet dock inte om regalierna funnits med i inventarieboken från 1800-talet.
09.51
I en annan monter till vänster inne i rummet förvarades olika silverföremål. De flyttades också till annan plats precis som de kvarvarande kungaregalierna, men det berodde inte på säkerheten enligt Lundgren utan orsaken var att "undvika onödiga frågor", säger Lundgren. Med detta menar han antagligen att besökarna skulle undra över varför kyrkan inte flyttat på alla föremål efter den spektakulära stölden.
09.49
Lundgren berättar kort vad de har drabbats av. Montern har gått sönder och allt har tagit lång tid, nämner han bland annat.
09.49
Nu vill församlingens advokat att domprosten berättar om den ekonomiska skada som församlingen har drabbats av. Domaren opponerar sig eftersom skadeståndsanspråket inte ska behandlas i den här förhandlingen, men låter advokaten fortsätta.
09.46
Lundgren säger att föremålen "bör vara" upptagna i församlingens inventariebok sedan gammalt, men helt säker är han inte på att de funnits upptagna i boken före år 2000.
- Jag har inte grävt i arkiven, säger han.
09.45
Församlingen blev ägare till domkyrkan den 1 januari 2000. Fram tills dess var domkyrkan stiftelseägd. När stiftelseägda kyrkor övergick i annan regi tydliggjordes i lag att församlingen skulle stå som ägare även av inventarierna, och dit anser Lundgren att även föremålen hör.
09.42
Nu talar Lungren om försäkringsvärdet på föremålen. Han säger att man ju skulle kunna tänka sig att församlingen skulle vilja sträva efter att föremålen ska värderas lågt för att försäkringspremien på så sätt skulle bli lägre, men något sådant intresse har församlingen aldig haft, säger han.
09.40
Christoffer Lundgren säger att hans uppfattning är att föremålen hör till kyrkans inventarier och därmed ingår i deras försäkring.
09.39
Glasmontern är gjord i ett helt stycke utan lucka eller annan öppning, berättar domprosten. Däremot har den inte varit förankrad någonstans.
09.36
Christoffer Lundgren säger att spiran, som lämnades kvar, var förankrad med tunn metalltråd medan de andra föremålen som tjuvarna stal var lösa i montern.
- Jag tycker att det var konstigt att tjuvarna inte hade med sig en avbitartång, säger Christoffer Lundgren.
09.34
- Det är lite oredigt. Ett äpple ligger ner och det är glassplitter på golvet, säger Christoffer Lundgren när åklagaren ber honom berätta om sina första intryck av det som hänt. Det var han som torkade upp bloddropparna på golvet, säger han.
09.33
De tre kvarvarande regalieföremålen flyttades till "en säker plats" efter rekommendation av länsstyrelsen, säger Christoffer Lundgren. Vilken plats som avses säger han inte. Bara ett fåtal personer kände till vart föremålen flyttades.
09.30
Nu berättar domprosten om den aktuella dagen i somras då stöldes ägde rum. Han var i Dalarna i en bil utanför Rättvik då han fick ett telefonsamtal av fastighetschefen strax före tolv.
- Han säger att realierna är stulna och jag hör att han inte skämtar. säger Lundgren.
Lundgren säger att han blev överraskad och tog konakt med klockaren omedelbart för att säkerställa att inte personal kommit till skada eller utsatts för någon form av hot.
Ett annat syfte med samtalet var att etablera kontakt med polisens uttryckningspersonal. Han referar nu till ett fall i Evertsberg då altarfigurer stals, och sedan dess känner Lundgren till att det finns särskild kompetens inom polisen för sådant här. Därför var det viktigt för honom att komma i kontakt med polisens befälspersonal.
Till Strängnäs anländer Christoffer Lundgren vid 18-tiden på kvällen. När han kommer till kyrkan ser han avspärrningarna men får tillträde till domkyrkan. Han får dock inte komma in i den nedre sakristian.
- Vi har varit angelägna hela tiden att följa de råd som polisen ger oss och inte stjälpa utredningen, säger Lundgren.
Sakristian öppnades först två dagar efter stölden.
09.25
Nu ber åklagaren att domprosten berättar om säkerhetstänket kring regalieföremålen. Christoffer Lundgren berättar att det redan tidigt var en diskussion om föremålen skulle tillbaka till domkyrkan eller inte och då var polisen. försäkringsbolaget och livsrustkammaren involverade. Alla instanserna var då överens om den säkerhetslösning man åstadkom.
Lundgren säger att man under åren har funderat över säkerheten, inte minst för personalens skull. Man såg framför sig att det kunde bli en gisslantagansituationer för att få fram larmkoder och det har man tagit höjd för. Montern har haft ett enskilt sektionslarm och såväl länsstyrelsen som fölräskringsbolaget  har haft möjlighet att ställa högre krav på säkerhetsnivån men det har de inte gjort, säger Christoffer Lundgren.
Larmet är kopplat till ett bevakningsföretag. Det finns inga övervakningskameror.
- jag har under mina tre år inte varit involverad i samtal om huruvida vi ska ha övervakningskameror eller inte, säger Lundgren.
09.20
Christofer Lundgren säger att kyrkan alltid är öppen året runt för allmänheten som huvudregel och om den av någon anledning skulle vara stängd så annonseras det tydligt i förväg. En gång om dagen hålls gudstjänst och på sommaren kommer det turister på gruppresor som besöker kyrkan.
- Det är angeläget för oss att kyrkan är öppen och tillgänglig. Det hör till domkyrkorummets karaktär, säger Lundgren.
Han säger att den nedre sakristian är öppen på precis samma sätt som domkyrkan i stort, men dörren till sakristian stängs och låses på kvällen.
 
09.16
Christoffer Lundgren ger en historisk bakgrund till varför regalierna förvaras i domkyrkan: Kung Karl får Sörmland som sitt hertigdöme. När han avlider är det i förväg bestämt att han ska begravas i Strängnäs domkyrka. Regalierna skapas särskilt för begravningen. Föremålen förvaras först i kyrkan från 1612 då begravningen äger rum men tas upp år 1830 och läggs ner igen ett år senare. Nån gång på 1870-talet tas de upp igen, säger Christoffer Lundgren. Under början av 1900-talet görs en omfattande restaurering av domkyrkan och år 1910 görs det i ordning en utställningsplats i en så kallad silverkammare innanför den nedre sakristian där föremålen stals. Sedan flyttas föremålen till Livrustkammaren pga att domkyrkan renoveras igen och flyttas någon gång efter år 1993 tillbaka till domkyrkan. Därefter har de i kortare perioder lånats ut till olika utställningar med tillstånd av länsstyrelsen.
- De här föremålen är inte bara intressanta som enskilda föremål utan även i det sammanhang där de hör hemma, säger Christoffer Lundgren som förklaring till varför han tycker att föremålen har en väldigt tydligt koppling till Strängnäs domkyrka.
 
09.11
Nu ska domprost Christoffer Lundgren höras i rätten. Först börjar åklagaren med att ställa frågor till honom. Hon börjar med att fråga Lundgren om hans bakgrund och hur länge han jobbar i domkyrkan och han säger att han jobbar på den här tjänsten som domprost sedan 2015.
09.09
Advokaten börjar med att konstatera att det i fotokonfrontationer har förekommit personer med annan hudfärg än hans klient. Advokaten frågar åklagare Reena Devgun om det har funnits misstankar att personer med sådan hudfärg har befunnits i kyrkan vid tillfället och får ett ja till svar. Varför det är viktigt för advokaten säger han att han ska återkomma till.
09.05
Domaren börjar med att berätta att det enskilda anspråket om skadestånskrav som församlingen ställt mot 22-åringen inte ska tas upp i den här rättegången. Det ska istället handläggas som ett enskilt tvistemål senare.
09.04
Den misstänke har idag på sig en grön fleecejacka och blå jeans. Han leds in i salen i handfängsel och sätter sig med sin advokat Johan Eriksson
09.02
Nu fortsätter rättegången
 
08.04
Klockan 9 fortsätter rättegången. Idag väntas den misstänkte 22-åringen ge sin förklaring till vad han gjorde i domkyrkan den där dagen i somras när kungaregalierna stals. Hans advokat Johan Eriksson sa igår att hans klient kommer att erkänna ett brott, men eftersom detta brott inte ingår i åklagarnas gärningsbeskrivning så ska hans klient inte heller dömas för det. I polisförhör har mannen erkänt att han var i kyrkan och polisen har kunnat säkra hans blod inne i den krossade montern och på olika platser i kyrkan. I polisförhör har mannen förklarat detta med att han skadade sig när han sträckte in handen genom det krossade glaset eftersom han "blev girig" och försökte ta en guldspira, men sen ångrade sig. Det återstår att se om han kommer komplettera den förklaringen på något sätt idag under rättegången. Följ vår direktrapportering här hela dagen.
14.52
En halvtimme tog hela synen. Den misstänkte höll sig som sagt i bakgrunden större delen av tiden. Nu förbereder min kollega Erik Norbergh och jag för vår livesändning som börjar ca 15.45.
14.31
Åklagarna har sagt att de inte ger några intervjuer innan domen kommer.
14.29
Nu är synen över.
14.28
Nu är vi i Bo Setterlinds park. Sista anhalten på synen.
14.26
Åklagarna Isabelle Bjursten och Reena Devgun.
14.26
Vi går nu i det som tros vara gärningsmännens fotspår.
14.23
H
Hör domprosten Christofer Lundgren berätta om deras krav på dryga 65 miljoner kronor i skadestånd, om man inte får tillbaka de försvunna föremålen.  
14.23
14.22
Vid Månssons trädgård.
14.20
14.20
Ett lämmeltåg av nämndemän, vakter, journalister och jurister är nu på väg till Bo Setterlinds park.
14.18
Nu är vi ute i kylan. Reena Devgun pekar ut de olika platserna som är relevanta i utredningen.
14.14
Den åtalade har hittills valt att stå en bit bort från synen. Han vill inte bli sedd och har fortfarande filten över huvudet. 
-Det är varmt här under, sa han till vakterna för en stund sedan. 
14.13
Den misstänkte är på plats i domkyrkan, men har en filt över sitt ansikte. 
 
14.12
Det går fort här. Åklagarna har hunnit visa de platser där blodspåren fanns och rummet där montern stod. Nu ska vi strax gå ut och fortsätta utomhus.
14.11
14.10
Åklagaren går nu runt och visar de olika delarna av kyrkan för rätten. Det är svårt att ladda upp bilder just nu men det kommer.
14.04
Rättens ordförande Samuel Hägg avbryter för att säga åt alla som filmar och fotar att stänga av blixtarna. Någon protesterar eftersom det är mörkt i kyrkan, men ordföranden säger ifrån igen: det är han som bestämmer.
14.02
- För flera av vittnesförhören är det viktigt att förstå hur entrén ser ut, säger Reena Devgun och visar runt.
14.00
Rättens ordförande Samuel Hägg och åklagaren Reena Devgun berättar att synen börjar.
13.57
Nu har den åtalade anlänt till domkyrkan. Han döljer ansiktet under en filt.
13.54
Åklagaren Reena Devgun berättar att de gör en syn på brottsplatsen för att underlätta för rätten att få en bild av hur brottet har skett. Dels för att det blir lättare att förstå vittnena, dels för att det är lättare att visa på plats varför brottet måste ha varit planerat, säger hon.
13.48
Många fler medier är på plats här i kyrkan än i tingsrättssalen i förmiddags. Brottscentralen, till exempel.
13.46
Nu är reportrarna Otilia Bogen och Erik Norbergh på plats i Strängnäs för att följa tingsrättens syn av brottsplatsen. 
11.31
Nu bryter rätten för lunchpaus, så också vi.
11.29
Nu bestämmer rättens ordförande Samuel Hägg att synen vid domkyrkan ska äga rum klockan 14. När den är klar bryter rätten för dagen. 
Strax ska vi bryta för lunch. 
11.27
-Den här rättegången handlar om huruvida den åtalade har varit i domkyrkan och lämnat spår där och på en cykel. Han kommer att lämna sin berättelse, som jag inte vill föregripa, som innehåller en förklaring till samtliga spår, säger försvarsadvokaten Johan Eriksson.
11.24
Domkyrkoförsamlingens advokater förklarar varför det är församlingen som äger regalierna: Domkyrkor med inventarier ägs av den församling som kyrkan är belägen i, så lyder lagen. 
-Kulturminneslagen säger att församlingen är skyldig att föra en inventarieförteckning, och det har också gjorts. Därför kan det inte råda någon tvekan om att det är domkyrkoförsamlingen som äger föremålen, säger advokaten.
De har funnits under domkyrkan och i domkyrkan sedan 1600-talet. 
 
11.20
Domkyrkoförsamlingens advokater anser att bevisningen funnits tillgänglig för advokaten en längre tid. 
Rättens ordförande säger att planeringen inte innefattar de ekonomiska anspråken från domkyrkoförsamlingen. Rätten ska ta ställning till om skadeståndsanspråken ska avskiljas från den här rättegången. Besked om det kommer imorgon bitti, tills dess ska förhandlingarna inte handla om skadeståndet, säger Samuel Hägg. 
11.18
Nu pratar den åtalades advokat Johan Eriksson om skadeståndskraven. 
Han säger att han är orolig för att rättegången drar ut på tiden, och hans klient redan har suttit frihetsberövad länge. Han säger att det finns uppgifter i förundersökningen, till exempel om föremålen är av guld eller silver, som påverkar skadeståndsfrågan. 
- Om rättegången är planerad till bara tre dagar är det inte görligt för mig att sätta mig in i allt, säger han. 
11.15
Rättens ordförande Samuel Hägg frågar vad det finns för bevis på att det är Strängnäs domkyrkoförsamling som äger föremålen som förvarades i montern. 
- Vi ska senare höra domprosten Christoffer Lundgren berätta om det här, säger åklagaren Reena Devgun. 
11.12
Den andra cykeln är anmäld stulen. Den tillhör en privatperson i Åkersberga.
11.11
- Den ena cykeln är inte identifierad, vi vet inte var den kom ifrån, säger Reena Devgun.
11.10
De lösa föremål som hittades vid den trasiga montern hör troligtvis till Karl IX:s krona, enligt besiktningsprotokollet.
10.57
Reena Devgun återberättar att besiktningen visade att flera av de kvarvarande föremålen skadades i samband med stöldförsöket, som SVT tidigare har berättat.
10.55
I och med den upptäckten sänktes försäkringsvärdet på drottning Kristina den äldres föremål något. Även skadorna som de kvarvarande föremålen fick vid stöldförsöket påverkar värdet. 
Karl IX:s föremål är tillverkade av guld. 
10.53
Efter stölden visade det sig att drottning Kristina den äldres spira och äpple, som alltså blev kvar i montern, inte är tillverkade av guld som man först trodde. De är tillverkade av förgyllt och emaljerat silver. Hennes krona är som bekant stulen så den har inte kunnat undersökas på samma sätt.
10.46
  
Detaljer om regalierna har vi redan berättat om: 

Karl IX:s krona gick sönder under stölden

SVT NyheterI samband med stöldkuppen i Strängnäs domkyrka den 31 juli skadades minst ett av de stulna föremålen, enligt den stämningsansökan som nu har lämnats in mot den 22-åriga man som misstänks vara en av tjuvarna. Dessutom fick två av de kvarlämnade föremålen skador.
10.45
Nu berättar åklagaren Reena Devgun om de stulna regalierna.
10.45
 Bilen omhändertogs den 1 augusti kl 18.30. Då stod den parkerad på fastigheten i Åkersberga där den åtalade bodde. 
- Husrannsakan kunde göras så snabbt eftersom blodspåren i kyrkan snabbt skickades till NFC, säger åklagaren Reena Devgun. 
10.42
Rullen med sopsäckarna skickades till Nationellt forensiskt centrum. Resultatet visade att den sopsäck som hittades under en buske på kyrkogården utanför domkyrkan matchade rullen i den åtalades bil. Kanterna passade ihop och slumpmässigt uppkomna tillverkningsdetaljer på rullen respektive den upphittade sopsäcken stämde överens med varandra.
10.38
Nu berättar åklagaren Isabelle Bjursten om undersökningen av den åtalades bil, som gjordes den 3 augusti. Bilen var olåst och hade tändningsnyckeln i när den omhändertogs.
På golvet vänster bak låg en rulle med svarta sopsäckar. 
- Det är framför allt det här vi vill peka på i den här undersökningen, säger Isabelle Bjursten och visar bild på bilens baksäte där sopsäckarna syns. 
10.34
Nu har vi fått komma in igen och åklagaren ska fortsätta med sin sakframställan.
10.17
Nu blir det paus i cirka 15 minuter.
10.13
Nu berättar åklagaren Reena Devgun om den telefondata som samlats in under förundersökningen. Mängden sms och samtal kopplade till telefonen tyder på att den åtalade har använt telefonen regelbundet. Men den används för sista gången på kvällen den 30 juli när den åtalade pratade med sin pappa.
 
Den 31 juli och den 1 augusti har flera familjemedlemmar och vänner försökt att ringa till den åtalade, men inte kommit fram. 
10.03
På släggan som hittades utanför domkyrkan hittades glasfragment, som dock inte matchade med glaset från montern. 
Blodet som hittades på cykeln matchar den åtalades blod, enligt den tekniska undersökningen. Även blodspåren från kyrkan matchade den åtalades blod. 
09.57
Vid Bo Setterlinds park vid Mälaren hittades två damcyklar, en var slängd på gräset, en stod lutad mot en lyktstolpe ungefär 34 meter från varandra. 
Polisens tekniker topsade cyklarna. På den ena cykeln hittades blod på sadeln.
09.47
Även på en av spirorna som lämnats kvar i montern hittades blod.
09.45
 
Isabelle Bjursten berättar om detaljer från den tekniska undersökningen. Det hittades blod på golvet utanför sakristian, rummet med montern. 
Skospår hittades också framför ingången till sakristian. 
I sakristian säkrades bloddroppar på golvet och en bergskristall från en av de stulna regalierna. På glaset från glasmontern hittades också blod. Även andra smyckesdetaljer låg bland det krossade glaset. 
09.36
Åklagarna visar en karta där två av de undersökta platserna syns: en buske där vittnen sett två personer gräva dagen före stölden samt den plats i Månssons trädgård där cyklarna setts.
09.33
Nu presenterar åklagarna protokollet från den tekniska undersökningen. 
Undersökningar gjordes den 31 juli både i och utanför domkyrkan samt i Bo Setterlinds park nere vid vattnet. Områdena var avspärrade i upp till ett dygn. 
09.33
Den misstänkte har en förklaring till hur hans blod hamnat på en av spirorna i montern. Men åklagaren tror inte på hans berättelse.  

Misstänkte 22-åringen i polisförhör: ”Jag kände mig girig”

SVT NyheterDen misstänkte 22-åring som står åtalad för stölden i Strängnäs domkyrka erkänner att han var i kyrkan dagen då kuppen begicks. Men han förnekar att han stulit några regalier.
09.29
Sen ska åklagarna även redogöra för den teknisk bevisningen som finns: till exempel den åtalades telefontrafik och den soppåse som hittades utanför domkyrkan och som ska komma från en rulle som återfanns i den åtalades bil.
09.28
Isabelle Bjursten redogör för den muntliga bevisningen. 11.45 den 31 juli kom larmet till polisen. Därefter påbörjades en ordentlig utredning och många vittnesförhör genomförs. Inga vittnen har sett själva tillgreppet, men två kyrkvakter har varit i kyrkan och hört dunsar. Andra vittnen har sett de två gärningsmännen på väg från kyrkan till parken. Dessa vittnen ska höras under rättegången.
Även två experter om det ekonomiska och kulturella värdet ska höras under rättegången. 
09.25

Tjuvarnas väg från domkyrkan

SVT NyheterTill fots, med cykel och med båt. Tjuvarna flydde med begravningsregalierna genom Månssons trädgård och Bo Setterlinds park. På kartan kan du se vilken väg de tog.
09.25
Den åtalade överlämnade sig själv till polisen men har hela tiden förnekat brottet.
09.24
Vid benhuset fanns det cyklar som gärningsmännen tog sig till vattnet med. Sedan lämnade de platsen med båt. Därefter upphör alla säkra spår för exakt hur flykten har gått till, men Reena Devgun menar att den åtalade var med åtminstone fram tills att gärningsmännen satte sig i båten. 
Men var han med och planerade? Reena Devgun påstår att han måste ha varit noga införstådd i planen och ha förstått vart han skulle, hur han skulle krossa glaset och hur han skulle ta sig därifrån. Han hade uppsåt till allt, menar hon. Han är ansvarig för att föremålen försvann, men det är svårt att säga om han är inblandad i något annat brott efter själva stölden. 
09.22
Åklagaren säger att gärningsmännen sen lämnade kyrkan och sprang till benhuset och ner för trappan till Månssons trädgård.
09.21
Hon säger att den åtalade är en av minst två personer som varit i kyrkan. De två gärningsmännen kom in i kyrkan, troligtvis var för sig. 
De har tagit två kronor och ett guldäpple. Två spiror och ett annat äpple blev kvar, men åklagaren menar att syftet var att ta även dessa. 
09.19
Nu går åklagaren Reena Devgun igenom bevisningen mot den åtalade.
09.17
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö kommer med ett yrkande. Advokaterna yrkar att regalierna ska utges eller att den åtalade ska betala 65 miljoner kronor som de anses vara värda, samt mer än en halv miljon i skadestånd. Församlingen vill också ha ersättning för sina rättegångskostnader.
09.12
Reena Devgun redogör för vad han misstänks för: att han misstänks att ensam eller tillsammans med andra ha tagit tre begravningsregalier från Strängnäs domkyrka den 31 juli 2018. 
Han misstänks också ha försökt ta de övriga regalierna som förvarades i montern. De ska ha skadats vid stöldförsöket. 
09.10
Skadeståndsanspråk får hanteras den 5 februari, den tredje och sista rättegångsdagen, säger ordföranden.
09.09
Imorgon blir det vittnesförhör.
09.08
Idag ska vi ha sakframställningar och syn efter lunch, säger rättens ordförande. Exakt tid för synen får vi se under förmiddagen.
09.06
Han ler mot åhörarbänkarna medan vakten tar av handfängseln.
09.05
Nu kommer försvarsadvokaten Johan Eriksson och den åtalade in i salen.
09.04
Enligt rättens ordförande tog transporten från häktet tog lite tid men den åtalade ska vara i huset så vi kan nog börja snart.
09.03
Nu har vi fått komma in i rättegångssalen. Den misstänkta gärningspersonen och hans advokat är inte här än, men åklagarna Reena Devgun och Isabelle Bjursten tar plats.
08.50
TT och Eskilstuna-Kuriren är också på plats. Vi väntar på att få bli insläppta.
08.49
Nu är vi på plats i tingsrätten och kollegan Erik Norbergh riggar kameran.
08.18
Hej! 
Idag inleds förhandlingarna vid Eskilstuna tingsrätt. Vår reporter Otilia Bogen kommer att finnas på plats i rättegångssalen och rapportera direkt. Under eftermiddagen kommer en syn genomföras vid brottsplatsen, Strängnäs domkyrka. Under den kommer rätten skaffa sig en egen bild av platsen och vad som hände där den 31 juli 2018.